Blauwe vlag

Nederland en water; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om ervoor te zorgen dat het water en de directe omgeving schoon en veilig is, hebben wij een aantal maatregelen genomen die voldoen aan de internationale criteria van Blauwe Vlag en daar zijn we trots op!

Blauwe Vlag is een internationale duurzaamheidsonderscheiding voor jachthavens. Aan dit keurmerk kunt u zien dat wij voldoen aan hoge criteria op het gebied van veiligheid, milieuzorg en natuur- en milieu informatie verstrekking. De Blauwe Vlag wordt slechts voor 1 jaar aan stranden en jachthavens toegekend. De nationale jury controleert en beoordeelt iedere deelnemer elk jaar opnieuw of ze aan de gestelde Blauwe Vlag eisen voldoen. Door de internationale jurering en veldcontroles wordt gewaarborgd dat in alle aangesloten landen Blauwe Vlag stranden en jachthavens aan de vereisten voldoen.

Jachthaven Willemsoord heeft voor 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 de Blauwe Vlag ontvangen omdat de haven voldoet aan de volgende criteria:

  • water en kades zijn schoon

  • goede hygienische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig

  • er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem

  • lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn verboden

  • redding- en blusmaterialen zijn aanwezig

  • er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers

  • informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu is beschikbaar

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: De Groene Wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij bovenop de internationale criteria extra inspanningen hebben gedaan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven. U kunt hierbij denken aan extra maatregelen op gebied van energie- en waterbesparing, duurzaam inkopen en maatschappelijke betrokkenheid.

Met trots kunnen we zeggen dat we naast de Blauwe Vlag ook de Groene Wimpel hebben gekregen voor 2022/2023.

Blauwe Vaantje

Wie veel op het water recreëert weet dus wat hij kan verwachten als ergens de Blauwe Vlag uithangt. In 2003 is er een bijzondere variant op de Blauwe vlag geïntroduceerd namelijk het Blauwe Vaantje. Dit milieukenmerk is er voor booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen. Om voor het Blauwe Vaantje in aanmerking te komen dient u aan de “gouden gedragsregels” te voldoen. Het vaantje is een belangrijk initiatief waarmee u en andere waterrecreanten ook in de toekomst kunnen blijven genieten van de vaargebieden.
Dus doet u mee?

Lees de “gouden gedragsregels” voor het voeren van het Blauwe Vaantje zorgvuldig door. Als u zich hier in kunt vinden, onderteken dan het certificaat die bij het havenkantoor te verkrijgen is.  U krijgt het Blauwe Vaantje direct overhandigd.

Gouden gedragsregels

De volgende regels dient u in acht te nemen bij het voeren van het Blauwe Vaantje:

* Ik gooi geen afval in het water, langs de kust of oever
* Ik laat geen zwart water uit het toilet in open water weglopen
* Ik gooi geen giftig of gevaarlijk afval (olie, verf, lege batterijen, schoonmaakmiddelen, enz. ) in het water. Dergelijke afvalstoffen doe ik in de daarvoor bestemde containers in de jachthaven.
* Afval dat daarvoor in aanmerking komt, lever ik in voor recycling (glas,papier enz.). Ik moedig anderen aan dit ook te doen.
* Bij aanschaf van verf, aangroeiwerende middelen, verfafbijtmiddelen, schoonmaakmiddelen, enz. kies ik de meest milieuvriendelijke producten.
* Vervuiling of andere overtredingen van de milieubepalingen rapporteer ik onmiddellijk aan de autoriteiten.
* Bij vissen maak ik geen gebruik van ongeoorloofde methoden en ik vis niet in perioden waarin dat verboden is.
* Ik bescherm dieren en planten in het water en verstoor geen broedende vogels.
* Ik respecteer kwetsbare en beschermde natuurgebieden.
* Ik vermijd beschadiging van o.a. de zeebodem, bijvoorbeeld bij het voor anker gaan.
* Ik zorg ervoor dat ik geen visgronden en vistuig verstoor.
* Ik koop of gebruik geen voorwerpen die gemaakt zijn van beschermde diersoorten of van archeologische vondsten onder water.
* Ik spoor andere watersporters aan om zich eveneens om het milieu te bekommeren.